Adatvédelem

Adatvédelmi elveink

A Biztosítás.ma Kft. adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-50098/2012.

Biztosítási titok minden olyan – államtitoknak nem minősülő -, a biztosító és a biztosításközvetítő rendelkezésére álló adat, amely a biztosító és a biztosításközvetítő egyes ügyfeleinek személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik. Az ügyfél egészségi állapotával összefüggő adatokat a biztosító a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (biztosítási törvényben) 155. § (1) bekezdésében meghatározott célokból, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezései szerint, kizárólag az érintett írásbeli hozzájárulásával kezelheti.

A biztosítási törvény alapján a biztosító és a biztosításközvetítő az ügyfeleinek azon biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy a biztosítási törvény által meghatározott egyéb cél lehet. Az ettől eltérő célból végzett adatkezelést a biztosító, és a biztosításközvetítő csak az ügyfél előzetes hozzájárulásával végezhet. A hozzájárulás megtagadása miatt az ügyfelet nem érheti hátrány és annak megadása esetén részére nem nyújtható előny.

Az adatkezelés szempontjából ügyfélnek minősül a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett, a károsult, a biztosító szolgáltatására jogosult más személy, továbbá az is, aki a biztosító számára szerződési ajánlatot tesz.

Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha az ügyfél vagy törvényes képviselője a kiszolgáltatható titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásbeli felmentést ad, ha a biztosítási törvény alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn, továbbá, ha az adatátadás (adattovábbítást) a biztosítási törvény értelmében nem jelenti a biztosítási titok sérelmét.

A Biztosítás.ma Kft., mint adatkezelő gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról, így különösen védi azokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, jogosulatlan továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A Biztosítás.ma Kft. megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A Biztosítás.ma Kft. a és a www.biztositaspontma.hu címen elérhető honlapján közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

A Biztosítás.ma Kft. a honlap látogatóiról automatikusan az alábbi adatokat kapja: a látogató IP-címe, domain neve (URL), a látogatás időpontja, megtekintett oldalak. Ezeket az adatokat a Biztosítás.ma Kft. kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének ellenőrzésére használja fel, és az adatokat a feldolgozást követően megsemmisíti.

Bizonyos oldalak megtekintéséhez, illetőleg szolgáltatások igénybevételéhez az érintett felhasználó személyes adatai szükségesek. Társaságunk csak azokat a személyes adatokat kezeli, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, továbbá az adatkezelés a cél megvalósulásához szükséges ideig tart.

Biztosítás.ma Kft.